Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Ivorra finalitza les obres dels Arranjaments al Camí del Pont de la Gol

Segons l'ajuntament era una actuació necessària, ja que l'any 2019 ja es va realitzar una reparació d'urgència al propi pont, consistent en la formació d'un mur d'escollera a causa de l'esfondrament d'un tram del pont.

Imatge de les obres
Imatge de les obres

DIVENDRES 04 FEBRER 2022

NOTA DE PREMSA.- 

L’Ajuntament d’Ivorra finalitza les obres dels Arranjaments al Camí del Pont de la Gol

L'Ajuntament ha portat a terme aquesta actuació que ha consistit en els treballs d'arranjament d'aquest àmbit, amb la millora del sistema de drenatge general d'aquest sector, així com amb la col·locació d'unes baranes per tal de millorar la seguretat viària i per als vianants del nucli.

Per fer-ho, s'ha millorat el drenatge del camí amb la col·locació de 3 reixes interceptores de l'amplada de tot el camí. S'ha col·locat un tub de sanejament de Ø 300 mm, entre les tres noves reixes, connectades a un nou pou de registre amb tapa reixada, situat al costat nord del reforç d'escollera. S'ha construït un nou pou de registre, de dimensions 1,5 x 1,5 m. S'ha produït la canalització d'un tub de sanejament de Ø 600 mm, paral·lel a la cuneta de formigó existent, amb sortida al torrent. I finalment s'ha col·locat una barana de protecció ambdós costats del pont, d'acer galvanitzat, d'1,00 m d'alçada.

El pressupost total de l'actuació ha estat de 31.114, 14 € amb IVA inclòs i forma part de la línia ajuda: Pla de dinamització de la Diputació de Lleida, per a l'anualitat 2019.

Les obres han estat fetes per Ribalta i Fills SA, i es van acabar el passat desembre de 2021. Aquestes han consistit en excavacions, rebliment i piconatge de rasa, carrega i transport de terres, clavegueró de PVC, construcció d'un pou rectangular, bastiments, paviments i cunetes amb formigó, i col·locació d'una barana d'acer galvanitzat.


Segons l'ajuntament era una actuació necessària, ja que l'any 2019 ja es va realitzar una reparació d'urgència al propi pont, consistent en la formació d'un mur d'escollera a causa de l'esfondrament d'un tram del pont. També es va preveure una canalització superficial de les aigües, fins al torrent, amb la formació d'una cuneta de formigó. El temps ha demostrat que aquesta actuació de drenatge del camí i canalització fins al Torrent, és insuficient, ja que l'escorrentia i recorregut de l'aigua ha descalçat totalment, l'esmentada cuneta i el pas de terreny lateral contigu.

Febrer, 2022